Present โรงงานอบลำไย บริษัท ต้าปัง จำกัด จังหวัดลำพูน

บรรยากาศทุ่งนาขั้นบันได อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

Bike for Mom เชียงใหม่

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558