Present โรงงานอบลำไย บริษัท ต้าปัง จำกัด จังหวัดลำพูน

ภาพมุมสูง พื้นที่ใน จังหวัด เชียงใหม่ – ลำพูน Aerial+Time lapse

Highlight พิธีแต่งงาน คุณ ปูน&ตูน บ้านวังสิงห์คำ เชียงใหม่

After Party Wedding Spoon&Toon 9 July 2016